Integritetspolicy – GDPR

Råslätts Församlingsgemenskaps policy för personuppgiftsbehandling, GDPR

Inledning

Råslätts Församlingsgemenskap (RFG) samlar in personlig information om dig och använder uppgifterna i syfte att kunna kommunicera med dig som kommer i kontakt med församlingen. RFG värnar om din personliga integritet och vår målsättning är att du ska känna dig säker på att dina personuppgifter behandlas korrekt.

Vilka personuppgifter som behandlas

Personuppgifter är varje upplysning som direkt eller indirekt kan identifiera en levande, fysisk person.

RFG behandlar personuppgifter i följande fall (ett eller flera områden nedan kan röra dig):

 • avtal eller andra överenskommelser
 • medlemskap i RFG
 • gåvogivande
 • kontakt med RFG på eget initiativ

Uppgifterna består primärt av namn, adress, e-postadress, personnummer, telefonnummer samt kön.
Andra uppgifter som kan förekomma är t.ex. kontouppgifter, anhöriguppgifter eller olika funktioner inom RFG.

Hur personuppgifterna används och för vilka ändamål 

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att bland annat kunna informera och kommunicera med dig. Du kan få riktade mail, brev eller telefonsamtal till dig. Det kan t.ex. röra sig om kallelser, programblad, uppdatering av avtal, listor, information om evenemang etc.

Laglig grund
RFG behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning:

 1. Vår behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig och för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter som följer av lag.
 2. Vi behandlar också dina personuppgifter om vi har ett legitimt och berättigat intresse, t.ex. ett intresse av att kunna kommunicera med dig.
 3. Vi behandlar även dina personuppgifter inom ramen för berättigad verksamhet med lämpliga skyddsåtgärder med syftning till att vi är en förening som har ett religiöst syfte. Behandlingen rör då RFG:s medlemmar eller tidigare medlemmar eller personer som på grund av församlingens ändamål har regelbunden kontakt med oss. Vi kommer inte lämna ut dina personuppgifter utan ditt samtycke
 4. Vi inhämtar samtycke från vårdnadshavare för personuppgifter rörande barn under 16 år.

Utlämnande av personuppgifterna

RFG är ansluten till Svenska Alliansmissionen och Evangeliska frikyrkan. Dessa samfund kan komma att få del av dina personuppgifter. RFG har ingått avtal (s.k. Personuppgiftsbiträdesavtal) med dessa samfund för att tillförsäkra att dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder och i enlighet med denna policy. 

Vi har tecknat Personuppgiftsbiträdesavtal med de externa parter som behöver ta del av medlemsuppgifterna, ex för att vi ska kunna söka bidrag, teckna försäkringar etc.

Vi kan även behöva lämna ut uppgifter som myndigheter begär att få del av.

Lagring av dina personuppgifter

Dina personuppgifter lagras bara så länge som krävs för att vi ska kunna administrera avtalet med dig, så länge du är medlem, så länge du är givare eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de i enlighet med RFG:s gallringsrutin.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter i förhållande till RFG, i egenskap av personuppgiftsansvarig för församlingens behandlingar av dina personuppgifter.

Du har följande rättigheter enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning (GDPR):

 • Rätt till information – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.
 • Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.
 • Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet.
 • Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.
 • Rätt att göra invändningar – en rätt att i vissa fall invända mot behandling som sker med stöd av en intresseavvägning.

Du kan när som helst kontakta oss för att utöva någon av rättigheterna ovan. Kontaktuppgifter hittar du längst ned i denna policy. En begäran om åtkomst till personuppgifter besvaras inom lagstadgad tidsperiod. Om du bedömer att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddsförordningen har du rätt att klaga till Datainspektionen, som är behörig tillsynsmyndighet.

Förändringar av denna policy

Om vi bestämmer oss för att göra betydande ändringar av innehållet i denna policy kommer vi, när så krävs, att kontakta dig genom den e-postadress du uppgivit. Vi kommer även att anslå dylika förändringar genom ett väl synligt meddelande på webbplatsen så att du alltid vet vad för slags uppgifter vi samlar in, hur vi kan komma att använda dessa uppgifter och till vem vi lämnar ut dem.

Kontaktuppgifter till Personuppgiftsansvarig

Om du har några frågor kring denna policy eller vill utöva någon av dina rättigheter ovan, var god kontakta oss på nedanstående adress:

Råslätts Församlingsgemenskap
Att: GDPR-ansvarig
Tornfalksgatan 12
556 14 Jönköping

p {font-family:open-sans; font-weight:400;}